شبگیر ! : شبانگه که مرغابی ، از مهر ِ جفت (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
دوزخ جان : اندک اندک ، سال عمرم، دود شد (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
بیگانه ! :: درافتاده ، بر دشت ِ پنجاه و اند (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
اوج ِ درد ! : فرخای ِ هستی ، درین سال ِ عمر (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
جام ِ عمر : من آن پیرِ پیمانه گیرم، که نیست(فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
گم کرده عمر : بس که این هنگام و این هنگامه ماند (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
پیشک ! : خوش بود خاطرم به تماشای ِ بودنش(فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
کهربایی چشم ِ من : کهربایی چشم ِ من بود ، آنکه مرد (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
تازیانه ای بر خویش! : به پنجاه و شش سالگی ای دریغ (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
بهمن : بهمن به سپید جامه ، رهپویان (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
شکفته بهار! : کنون که با همه هستی، روانه ی عدمی(فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
پاسخی بر شکوه ی دوست : ای بی نیاز با خبر از بی نیاز ها (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
فردای انقلاب : شیپور ِ انقلاب ، پرجوش و پرخروش(فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
تفته جان : شب چو زان افسون ِ خوش ، در خفتگان (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
غزل : در غزل ، هرواژه را از گفت ِ مردم " راه نیست (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
ایرانشناس : به لوحی گرانمایه ، بر تخت ِ جم (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
بازگشت : تا بازگشت ِ ما همه باشد به سوی ِ تو (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
ناودان : چون در شب ِ سرد و تیره بارد (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
سوگند : مصّدقا! چه ستم ها ، که بر تو رفت و ، نرفت (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
سیب افلاطون !: وقت ِ جان دادن ، افلاطون را به دست (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
جستم و نعره بر زدم : عاشق دلفسرده ام آتش ِ جان ِ من چه شد ؟(فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
ای که گویی : " داریوشم ، کورشم ، نوشیروانم (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
خاکبوس : به دیده ، سرمه کند ، خاک ِ آستان ِ رضا را (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
جام ِ عمر : من آن پیر ِ پیمانه گیرم ، که نیست (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
فرزند : بر خون جگری ، چند کشم پرده ، ز لبخند (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
اندرز ِ سوختگان : ترسم ز فرط ِ شعبده ، چندان خرت کنند (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
عمر ِ ما : گردبادی تیره ، بر صحرا گذشت (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
جوانه : ای دل ! هوای گرم ِ گریزت ز خانه چیست (فریدون توللی) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
ای وسوسه !: امشب ، همه اشکم ، همه رشکم ، همه دردم (فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
پاییز : دوش ، از دل ِ شوریده سراغی نگرفتی(فریدون توللی ) - چهارشنبه 25 بهمن 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد